0Brak produktów w koszykuWróć na stronę główną i dodaj produkty do koszyka

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

Zobacz politykę cookies
Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin Programu "Klub PIERRE CARDIN"

obowiązuje od 01 października 2011

 

1. Organizatorem Programu „Klub PIERRE CARDIN” jest Pauloadriani Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Matejki 91-402 Łódź.

2. Program „Klub PIERRE CARDIN” (dalej zwanym „programem”) jest przeznaczony dla klientów dokonujących zakupów w punktach sprzedaży PIERRE CARDIN sieci Pauloadriani (dalej zwanym PC). Celem programu jest nagradzanie Uczestników nabywających towary w salonach PC i przekazywanie informacji dotyczących funkcjonowania programu.

3. Niniejszy Regulamin Programu stanowi podstawę działania Klubu PIERRE CARDIN, określa prawa i obowiązki Uczestnika.

 

1. Postanowienia Ogólne

 

1.1 Program „Klub PC” funkcjonuje we wszystkich salonach należących do Pauloadriani (wykaz salonów na stronie www.pauloadriani.pl).

Uczestnik może gromadzić punkty za nabycie towarów lub usług objętych Programem.

1.2 Członek Programu „Klub PC” uczestniczy w programie osobiście a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

1.3 Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.

1.4 Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

1.5 Punkty i prawa związane z Programem „Klub PC” nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.

1.6 Punkty nie mogą być wymienione na pieniądze.

1.7 Prawo do korzystania z konta Uczestnika, w szczególności prawo do wymiany punktów na upusty cenowe, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.


 

2. Uczestnictwo w Programie

 

2.1 Do Programu „Klub PC” może przystąpić:

- osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

- osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat, wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

2.2 Aby przystąpić do Programu „Klub PC” należy wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą oraz podpisać przedstawicielowi firmy PC Formularz Zgłoszeniowy Przystąpienia do Programu dostępny w salonach sprzedaży PC. Z chwilą przekazania podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, Uczestnik otrzyma Kartę Klubu PC.

2.3 Tylko właściwie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Przystąpienia do Programu zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie zaakceptowany przez Organizatora.

2.4 Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. W przypadku niezawiadomienia Organizatora o zmianie swoich danych osobowych, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

2.5 Dane osobowe Uczestnika będą wprowadzane do bazy danych Programu „Klub PC” w ciągu 7 dni, o ile to możliwe.

2.6 Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszenia Przystąpienia do Programu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejsze wykluczenie z

Programu.

 

3. Karta Uczestnika

 

3.1 Uczestnik, przystępując do „Klubu PC” otrzymuje do używania Kartę Klubu PC.

3.2 Karta Klubu PC umożliwia gromadzenie punktów na Koncie Uczestnika przyznanych jako premia przy zakupie towarów i usług wskazanych przez PC i dostępnych we wszystkich salonach PC.

3.3 Karta Uczestnika umożliwia wymianę punktów zdobytych w Programie na upust cenowy.

3.4 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty w inny sposób Karty Programu PC.

3.5 W przypadku niezawiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty Klubu PC, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty, włącznie z wymianą punktów na upust cenowy.

3.6 W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o wydanie duplikatu Karty. Duplikat karty otrzymuje w punkcie sprzedaży po ponownym wypełnieniu wniosku z zaznaczeniem – „duplikat karty”. Poprawne wypełnienie wniosku gwarantuje Uczestnikowi, że punkty z utraconej karty zostaną przepisane na nowy numer.

3.7 Karta Uczestnika nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.

3.8 Karta Uczestnika jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie.

 

4. Przyznawanie Punktów na Konto Uczestnika

 

4.1 Organizator zobowiązany jest przyznawać punkty na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług objętych Programem.

4.2 Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi objęte są Programem PC, Organizator ma również wyłączne prawo ustalania liczby punktów przyznawanych na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług objętych Programem.

4.3 Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika w zależności od wartości zakupu określonej w złotych polskich: za wydaną na zakupy w salonach PC jedną złotówkę, przyznawany jest jeden punkt.

4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady przeliczania punktów, a także informacji dotyczących towarów lub usług objętych Programem.

4.5 Aby punkty zostały przyznane, Uczestnik jest zobowiązany wręczyć swoją Kartę pracownikowi punktu sprzedaży PC, zanim Uczestnik nabędzie towar lub usługę objętą Programem.

4.6 Szczegółowe informacje dotyczące stanu konta Uczestnika dostępne są w salonach Pauloadriani.

 

5. Odjęcie Punktów z Konta Uczestnika

 

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo anulowania zdobytych punktów w przypadku zwrotu towarów zakupionych przez Uczestnika. Organizator anuluje taką ilość punktów, która odpowiada wartości zwróconego towaru.

5.2 W przypadku opisanym w pkt powyżej, Uczestnik zobowiązany jest wręczyć Kartę Klubu PC pracownikowi punktu sprzedaży PC w celu odjęcia z Konta Uczestnika uprzednio przyznanych Punktów.

5.3 Punkty zebrane przez Uczestnika na jego Koncie są ważne przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia ich przyznania.

Po upływie powyższego terminu Punkty tracą ważność i zostaną odjęte z Konta Uczestnika.

5.4 Punkty zebrane przez Uczestnika z produktów objętych obniżką, wyprzedażą lub rabatem przekraczającym 15% nie są uwzględniane przy naliczaniu upustu cenowego.

 

6. Upust Cenowy – Wymiana punktów

 

6.1 Z chwilą uzbierania określonej liczby punktów uczestnik otrzyma od PC rabat na zakupy w salonach PC:

 

- powyżej 500 pkt – rabat 3%,

- powyżej 2000 pkt – rabat 5%,

- powyżej 12000 pkt – rabat 10%,

- powyżej 20000 pkt – stały rabat 10% wraz ze złotą kartą PC.

 

 

6.2 Realizacja upustu następuje po przekazaniu sprzedawcy Karty Klubu PC, przed dokonaniem transakcji.

6.3 Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika Programu w momencie realizacji upustu cenowego w punkcie sprzedaży.

6.7 Upust cenowy nie łączy się z żadnymi promocjami organizowanymi w salonach PC.

6.8 Wartość zakupów w czasie trwania promocji nie jest doliczana do Karty PC

 

7. Utrata statusu Uczestnika Programu PC

 

7.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu PC ze skutkiem natychmiastowym:

a) jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu

b) jeżeli Uczestnik dostarczył nieprawdziwe dane lub podał się za inną osobę wobec Organizatora

7.2 Organizator może wykluczyć Uczestnika jeżeli na jego Konto nie były dopisane punkty przez okres co najmniej 24 miesięcy.

7.3 Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika.

7.4 W razie wykluczenia Uczestnika zgodnie z punktem 7.1 i w przypadku opisanym w pkt 7.3 powyżej, Organizator jest uprawniony do unieważnienia wszystkich punktów zgromadzonych na koncie Uczestnika i do zamknięcia konta Uczestnika.

7.5 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej, wszystkie punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

 


8. Zakończenie Programu PC

 

8.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu PC w każdym momencie.

8.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu PC Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu PC w salonach sprzedaży PC i na stronie internetowej PC (www.pauloadriani.pl)

 

9. Zmiany Regulaminu Programu

 

9.1 Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania wszelkich zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym momencie jego trwania.

9.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 9.1, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu w salonach sprzedaży PC i na stronie internetowej.

 

10. Ochrona danych osobowych

 

10.1 Spółka Pauloadriani Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-402) przy ul. Matejki 9, KRS: 0000134934, NIP: 7282459261, REGON: 473076643 działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych              w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

10.2 Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: pauloadriani@pauloadriani.pl.

10.3 Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

A. umożliwienia uczestnictwa i obsługi programu lojalnościowego Platinum Club, w tym przyznawania zniżek i rabatów dla uczestników programu – na podstawie oświadczenia o chęci przystąpienia do programu (aktywacji karty Platinum Club), którego wypełnienie i przekazanie Spółce poczytywane jest za zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu w celach związanych       z uczestnictwem w programie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzamy Twoje dane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na uczestnictwo w programie lojalnościowym.

B. prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przy spełnieniu dodatkowych przesłanek w postaci wyrażenia zgody marketingowej). W tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną,

C. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Spółkę działaniami oraz świadczeniem usług – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

10.4 Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, firmy spedycyjne, telekomunikacyjne, zapewniające obsługę księgową, obsługę płatności) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja). Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą a przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych.

10.5 Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Masz również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody (w tym zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych) w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.

10.6 Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Profilowanie będzie obejmowało dopasowanie wyświetlanych reklam, prezentowanych produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach oferowanych przez Administratora, na podstawie zakupów oraz przeglądanych produktów w sklepie stacjonarnym oraz internetowym.

10.7 Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przystąpienia do programu lojalnościowego oraz otrzymywania od nas materiałów marketingowo-informacyjnych.

 

11. Akceptacja Regulaminu

 

11.1 Niniejszy Regulamin Programu „Klub PC” będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą pierwszego użycia Karty Klubu PC wydanej Uczestnikowi.

 

Łódź, 1 października 2011 r

Załączniki: formularz zgłoszeniowy