Pierre Cardin
Oficjalny dystrybutor marki pierre cardin
Hamburger nav icon
Polityka prywatności

Polityka Prywatności i informacje dotyczące plików Cookies

 

Dziękujemy, że odwiedzili Państwo www.pauloadriani.pl. Chcieliśmy poinformować, że przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz wykorzystujemy pliki cookies. Ta strona ma poinformować Państwa w jaki sposób i do jakich celów te dane są wykorzystywane i jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

 1. Administratorem serwisu www.pauloadriani.pl oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) jest Pauloadriani Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Matejki 9, KRS: 0000134934, NIP: 7282459261, REGON: 473076643
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: pauloadriani@pauloadriani.pl.
 3. Korzystanie z serwisu oraz podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające serwis jest dobrowolne jednakże brak podania danych uniemożliwia realizacje usług oferowanych za pośrednictwem serwisu.
 4. Dane osobowe w ramach serwisu www.pauloadriani.pl przetwarzane są przez Pauloadriani Sp. z o.o. w celu:.
  • udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia komunikacji z użytkownikiem serwisu i udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do Pauloadriani Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem dostępnych elektronicznych środków pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla ustalenia, obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  • przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem udostępnionego w serwisie formularza – dla realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w pozostałym zakresie dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wymaganiami nałożonym na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie aplikacji do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy.
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Pauloadriani Sp. z o.o. działaniami oraz świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do momentu ich przedawnienia.
 5. Użytkownicy mają prawo realizować uprawnienia wynikające z RODO a w szczególności przysługuje im prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat (art. 15 RODO);
  • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  • usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  • przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
  • cofnięcia zgody (jeśli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, art. 7 ust. 3 RODO) – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pauloadriani Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz w sposób, który zabezpiecza dostęp do nich osobom nieupoważnionym wykorzystując zarówno techniczne, programistyczne jak i organizacyjne metody zabezpieczeń.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będę również udostępniane dostawcom mediów społecznościowych (Facebook, Pinterest). Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą a przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych.
 8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

POLITYKA COOKIES

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (strony o adresie pauloadriani.pl) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Pauloadriani Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Matejki 9 (zwany dalej Pauloadriani Sp. z o.o.).
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Pauloadriani Sp. z o.o. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. W stosunku do danych osobowych gromadzonych za pomocą technologii cookies przysługują Pani/Panu prawa wskazane w punkcie 5 Polityki Prywatności.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.