Załóż konto w systemie lojalnościowym i otrzymaj 5% rabatu na start ! ×

Reklamacje

Formularz reklamacji możesz pobrać TUTAJ

 

REKLAMACJE

 1. PAULOADRIANI dokonując sprzedaży w Sklepie jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towarów bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany towar ma wady fizyczne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy.
 2. Reklamacje dotyczące wad towarów należy zgłaszać pisemnie na adres wskazany w § 1 pkt 13  Regulaminu lub w salonach wymienionych na stronie internetowej www.pauloadriani.pl, bądź elektronicznie w sposób opisany w ustępie 4 poniżej.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail Klienta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia, wskazanie wady towaru, ze wskazaniem żądania Klienta co do naprawy lub wymiany, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. W celu zgłoszenia reklamacji elektronicznej, o której mowa w ustępie 2 powyżej należy zalogować się do Sklepu Internetowego, a następnie wybrać (kliknąć) opcję „złóż reklamację” w menu kontekstowym w zakładce zamówienia (Panel klienta). 
  Po wyborze, tj. kliknięciu opcji „złóż reklamację” należy dokonać wyboru produktów, które chce się zareklamować, po czym należy wskazać powód/y reklamacji. Następnie należy wskazać żądanie w ramach zgłaszanej reklamacji.
 5. Przed rozpatrzeniem reklamacji PAULOADRIANI może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie w zakresie wskazanym w ustępie 3 powyżej.
 6. PAULOADRIANI rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w ostatecznej treści.
 7. Koszty przesyłki towaru ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną PAULOADRIANI zwraca Klientowi koszty przesyłki, w wysokości nie wyższej niż koszt zwykłej przesyłki poleconej.
 8. Pozostałe uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje ustawa dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 9. Uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@pauloadriani.pl.
 10. Przed wysłaniem zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą obowiązku informacyjnego:

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 1. Spółka Pauloadriani Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-402) przy ul. Matejki 9, KRS: 0000134934, NIP: 7282459261, REGON: 473076643 działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: pauloadriani@pauloadriani.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania przysługującego Pani/Panu uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, przez okres 1 roku – po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, zgodnie z art. 74 ust.2 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.).a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.