0Brak produktów w koszykuWróć na stronę główną i dodaj produkty do koszyka

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

Zobacz politykę cookies
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PAULOADRIANI.PL

 

Regulamin określa warunki oraz zasady, a także sposób sprzedaży prowadzonej przez Pauloadriani Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem sklepu internetowego pauloadriani.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa warunki świadczenia przez Pauloadriani Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nieodpłatnych usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t.  Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).

 

§ 1 DEFINICJE

 1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie realizacji Dostawy Towarów tj. firmę kurierską DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie oraz Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
 4. Hasło - ciąg znaków (litery, cyfry, znaki specjalne) podane przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi na Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Login - indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków (litery, cyfry, inne), stanowiące adres poczty elektronicznej Klienta, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Strona internetowa sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, prowadzony na domenie pauloadriani.pl
 13. Sprzedawca - PAULOADRIANI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Matejki 9, 91-402 Łódź, której nadano numery NIP: 7282459261 oraz REGON: 473076643, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia
  w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000134934, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.500,- PLN,; e-mail: sklep@e-pauloadriani.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 14. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych
  na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy,
  a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Sprzedawca.
 5. Towary w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone, w tym zawierają informacje o właściwościach Towaru, jego cenie i materiale, z którego jest wykonany. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

 

§ 3 REJESTRACJA

 1. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym.
 2. Klient ma możliwość rejestracji w systemie Sklepu internetowego. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient, który dokonał rejestracji Konta Klienta
  w systemie Sklepu internetowego ma dostęp do dodatkowych opcji, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie.
 3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie Sklepu internetowego Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się
  i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej e-mail z potwierdzeniem rejestracji wraz z hasłem dostępu, co umożliwia aktywowanie Konta Klienta. Rejestracja zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep internetowy prawidłowej aktywacji Konta Klienta.

 

§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem Sklepu internetowego wybrać zamawiany Towar poprzez użycie funkcji "dodaj do koszyka", a następnie wybrać sposób płatności, sposób dostarczenia Towaru, wypełnić formularz zamówienia danymi osobowymi i danymi do wysyłki, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
 3. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji Konta Klienta, po dokonaniu wyboru Towaru należy użyć funkcji „dodaj do koszyka", po czym Klient może kontynuować zakupy lub użyć funkcji „przejdź do koszyka " i dokonać zakupu. W celu ostatecznego złożenia zamówienia, Klient poproszony jest o uzupełnienie swoich danych osobowych, danych do rachunku bądź faktury oraz danych do wysyłki. Następnie Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy i metody płatności.
  Po wypełnieniu formularza zamówienia należy zatwierdzić i przesłać zamówienie przez kliknięcie przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, co oznacza złożenie przez Klienta zamówienia.
 4. Przy każdorazowym składaniu zamówień, Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą.
 5. Przy składaniu zamówienia konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowanie przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu przez Klienta przy składaniu zamówienia uniemożliwia zakup towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej e-mail, automatycznie wygenerowaną przez Sklep internetowy wiadomość elektroniczną, ze szczegółami złożonego zamówienia.
 7. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Podane informacje obejmują całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić za zamówiony towar wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 8. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu kliknięcia przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” potwierdzającego ostateczne złożenia zamówienia, Klient ma możliwość zmiany zamówienia w szczególności w zakresie wybranego Towaru, miejsca jego dostarczenia, sposobu płatności i danych podanych w formularzu zamówienia.
 9. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział obsługi Klienta Sklepu internetowego. Jeśli zamówienie może zostać wykonane i jest opłacone Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej
  z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia, na adres poczty elektronicznej e-mail, wskazany
  w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta zarejestrowanego w Sklepie internetowym, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem tego konta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy.
 12. W przypadku anulowania przez Klienta zamówienia w trybie określonym w ust. 112, jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności. Klient w żadnym przypadku nie ponosi jakichkolwiek opłat w związku z opisanym w niniejszym ustępie zwrotem.

 

§ 5 ZAPŁATA

 1. Z tytułu zawarcia Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki. Płatności ceny i kosztów wysyłki należy dokonać do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji nastąpi po otrzymaniu całej należności wskazanej w zamówieniu, chyba że Klient dokonał wyboru "płatność za pobraniem".
 2. Cena poszczególnych Towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów
  i usług w obowiązującej stawce i nie obejmuje kosztów Dostawy.
 3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
  1. gotówkowej - płatności za pobraniem,
  2. bezgotówkowej - płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest przelewy24 (PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu), payu.pl (PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu),
  3. bezgotówkowej - płatność przelewem tradycyjnym.
 4. Dniem zapłaty w formie bezgotówkowej jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

 

§ 6 WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARÓW

 1. Dostawa odbywa się w terminie do siedmiu Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W okresie trwania specjalnych akcji promocyjnych czas wysyłki zamówienia może się wydłużyć do dziesięciu dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Wysyłka zamówionych Towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca dostarcza Towary we własnym zakresie poprzez możliwość odbioru Towaru w sklepie stacjonarnym bądź powierza dostarczenie Towarów Dostawcom.
 4. Do czasu otrzymania zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar wraz z kosztami wysyłki Sprzedawca może się wstrzymać z ich wysyłką, chyba że Klient dokona wyboru "płatność za pobraniem".

 

§ 7 RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad,
  2. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia,
  3. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
  4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

§ 8 GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 

§ 9 ODSTĄPIENIE KLIENTA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Wykonując prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego
  na stronie internetowej Sklepu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Zastosowanie wzoru nie jest obowiązkowe. Wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy: ul. Matejki 9,
  91-402 Łódź oraz na adres e-mail sklep@pauloadriani.pl.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący konsumentem objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez konsumenta osoba trzecia inna niż Dostawca weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
  od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres Sprzedawcy:
  ul. Matejki 9, 91-402 Łódź.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 6. Klient może również dokonać zwrotu Towaru do jednego ze sklepów stacjonarnych Sprzedawcy. Lista sklepów przyjmujących zwroty znajduje się na stronie internetowej www.pauloadriani.pl Przy zwrocie Towaru sklep stacjonarny każdorazowo wydaje Klientowi potwierdzenie dokonania zwrotu. Sklep stacjonarny nie dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty, której rozliczenie odbywa się zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.  Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwrot płatności dokonywany jest w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności przekazem pocztowym albo na wskazany przez niego rachunek bankowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Klienta kwoty do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia jego wysłania, w zależności od tego, która z wymienionych czynności nastąpi wcześniej.

 

§ 10 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Towarów lub realizacji Umowy sprzedaży należy zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny bądź e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 13 Regulaminu lub w sklepach stacjonarnych wymienionych na stronie internetowej www.pauloadriani.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail Klienta, datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia, wskazanie wady Towaru, ze wskazaniem żądania Klienta co do naprawy lub wymiany, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym w ust. 2 zakresie.
 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę określonych
  w § 12. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@e-pauloadriani.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.

 

§ 12 USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. „Formularz kontaktowy”,
  2. „Newsletter”,
  3. „Prowadzenie Konta Klienta”.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej „Formularz kontaktowy”, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 5. Z usługi „Newsletter” może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję „Newsletter”. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter”.
 6. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi „Newsletter”.
 7. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje
  o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. „Newsletter” przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Każdy „Newsletter” kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej „Newsletter”.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi „Newsletter” przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi „Newsletter” lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 10. Usługa „Prowadzenie Konta Klienta” dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 13. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.
 14. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 15. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności powiatowi (miejscy) rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna
  na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019r., poz. 123 ze zm.).
 6. Jeżeli obie strony wyrażą taką wolę, spory wynikające z zawartych pomiędzy nimi umów rozstrzygane będą polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, spory rozstrzygają właściwe sądy powszechne. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu
  o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11 ust. 13 -14 Regulaminu.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2020 r.