0Brak produktów w koszykuWróć na stronę główną i dodaj produkty do koszyka
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.Zobacz politykę cookies
Reklamacje

 REKLAMACJE

 

 1. PAULOADRIANI dokonując sprzedaży w Sklepie jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towarów bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany towar ma wady fizyczne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy.
 2. Reklamacje dotyczące wad towarów należy zgłaszać pisemnie na adres wskazany w § 1 ust 4 Regulaminu lub w salonach wymienionych na stronie internetowej www.pauloadriani.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail Klienta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia, wskazanie wady towaru, ze wskazaniem żądania Klienta co do naprawy lub wymiany, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Przed rozpatrzeniem reklamacji PAULOADRIANI może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie w ustępie 3. zakresie.
 5. PAULOADRIANI rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w ostatecznej treści.
 6. Koszty przesyłki towaru ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną PAULOADRIANI zwraca Klientowi koszty przesyłki, w wysokości nie wyższej niż koszt zwykłej przesyłki poleconej.  
 7. Pozostałe uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje ustawa dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 8. Uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@e-pauloadriani.pl.
 9. Przed wysłaniem zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą obowiązku informacyjnego:

 10. KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 11. 1. Spółka Pauloadriani Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-402) przy ul. Matejki 9, KRS: 0000134934, NIP: 7282459261, REGON: 473076643 działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 12. 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: pauloadriani@pauloadriani.pl.
 13. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania przysługującego Pani/Panu uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.).
 14. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, przez okres 1 roku – po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, zgodnie z art. 74 ust.2 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.).a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.
 15. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 16. 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 17. a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 18. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 19. 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.
 20. 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
 21. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.